Infolinia: 801 61 62 61 | 794 464 464 | 12 631 38 30 Live chat: porozmawiaj z konsultantem
 •  

  Miejsce użytkowania:
  * nie wybrano

 •  

  Przeznaczenie do druku:
  * nie wybrano

Krok   Potrzebuję drukarki:
 • Producent urządzenia:

  * nie wybrano

  Brother Canon Dymo Epson HP Konica-Minolta Kyocera-Mita Lexmark Oki Printronix Ricoh Xerox Zebra 
 • Seria urządzenia:

  * nie wybrano

 • Model urządzenia:

  * nie wybrano

Zobacz

OGÓLNE WARUNKI PRZYZNAWANIA I ŚWIADCZENIA USŁUGI ODROCZONEGO TERMINU PŁATNOŚCI - KREDYTU KUPIECKIEGO

1. Słownik pojęć 

„Ogólne warunki przyznawania i świadczenia usługi odroczonego terminu płatności - kredytu kupieckiego” lub „OWU” – niniejszy dokument określający warunki przyznawania i realizacji Kredytu kupieckiego. Dokument ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Planowana współpraca Stron rozpoczyna się z chwilą złożenia Wniosku, który następnie podlega analizie przez Centrum Druku i może prowadzić do: - zaakceptowania przez Centrum Druku Warunków określonych we Wniosku albo - przedstawienia odmiennej propozycji Warunków przez Centrum Druku, które podlegają następnie akceptacji przez Klienta albo - negatywnej oceny Wniosku.

„Centrum Druku” – Centrum Druku AM Stachura sp.k. z siedzibą w Krakowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000830855, posiadającą numer NIP 6792702228.

„Klient” – podmiot będący przedsiębiorcą, który ubiega się o przyznanie Kredytu kupieckiego lub podmiot, który spełnił wszystkie warunki i jest stroną Kredytu kupieckiego.

 „Kredyt kupiecki” – ustalenia między Centrum Druku a Klientem co do świadczenia usługi odroczonego terminu płatności. Ustalenia stają się wiążące z chwilą, gdy Centrum Druku zaakceptuje Warunki określone we Wniosku albo, gdy Klient zaakceptuje Warunki zaproponowane przez Centrum Druku. Ustalenia między Stronami realizowane są w oparciu o: OWU, Wniosek i jego akceptację (wraz z ewentualnymi zastrzeżeniami lub uzupełnieniami).

„Wniosek” – dokumentacja stanowiąca oświadczenie podmiotu o woli ubiegania się o przyznanie Kredytu kupieckiego. Dokumentacja aplikacyjna dostępna jest poniżej lub pod adresem www.centrumdruku.com.pl/kredyt_kupiecki.cd

„Warunki” – wysokość limitu kredytowego i termin płatności wnioskowane przez Klienta albo zaproponowane przez Centrum Druku, które w każdym przypadku podlegają akceptacji przez drugą Stronę.

„Strony” – Centrum Druku oraz Klient; „Strona” – Centrum Druku albo Klient.

2. Kredyt kupiecki. Warunki współpracy w zakresie realizacji transakcji z odroczonym terminem płatności i uzyskaniem Kredytu kupieckiego 

2.1 Odroczony termin płatności oznacza, że do realizacji zamówienia Centrum Druku przystępuje natychmiast po dokonaniu analizy zdolności kredytowej Klienta i zaakceptowaniu Warunków albo gdy Klient zaakceptuje Warunki zaproponowane przez Centrum Druku, a zapłatę za zamówiony towar Klient realizuje dopiero po otrzymaniu przesyłki. Informacja o terminie płatności znajduje się zawsze na fakturze dołączonej do zamówienia.

2.2 Wysokość limitu jest wnioskowana przez Klienta albo proponowana przez Centrum Druku, indywidualnie na podstawie analizy ryzyka kredytowego Klienta oraz potrzeb  wynikających z potencjalnych rozmiarów współpracy handlowej. Decyzję o limicie kredytowym podejmuje Centrum Druku.

2.3 Warunkiem ubiegania się o przyznanie odroczonego terminu płatności jest dokonanie w Centrum Druku minimum dwóch transakcji w ciągu 12 miesięcy do chwili złożenia Wniosku. Następnie wypełnienie i przesłanie na adres rozliczenia@cd2.pl Wniosku a w przypadku wymaganych załączników: Wniosku wraz z kompletem załączników. 
Wniosek można pobrać tutaj.

Wniosek musi zostać podpisany przez osobę lub osoby należycie umocowane do reprezentowania lub działania w imieniu Klienta, tj. ujawnione w stosownej ewidencji/rejestrze lub legitymujące się skutecznym pełnomocnictwem. Jeżeli Wniosek jest niepoprawnie wypełniony lub podpisany przez osoby do tego nieuprawnione Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony o niezgodnościach i możliwości dokonania ich uzupełnienia w terminie 7 dni od daty wysłania powiadomienia przez Centrum Druku.

Wniosek udostępniony jest w formacie PDF - do jego otwarcia konieczny jest program Adobe Reader w wersji co najmniej 6.0.
*Pobierz darmowy program Adobe Reader (wersja angielska) tutaj

2.4 Wymagane dokumenty stanowiące załączniki do Wniosku:

(a)    poświadczona „za zgodność z oryginałem” kopia umowa spółki – w przypadku spółki cywilnej,

(b)    pełnomocnictwo – jeśli wniosek podpisywany jest przez pełnomocnika.

2.5 Klient poprzez złożenie Wniosku oświadcza, że:

(a) zapoznał się z OWU, rozumie i akceptuje ich treść;

(b) stan wpisów w KRS albo CEIDG nie uległy zmianie oraz, że osoba/y podpisujące Wniosek jest/są umocowana/e do reprezentowania albo, że udzielone pełnomocnictwo/a, którymi posługuje/ą się nie zostało/y zmienione, odwołane, ani nie wygasło;

(c) wszelkie zapewnienia i deklaracje oraz oświadczenia przed związaniem niniejszymi OWU, a w szczególności dotyczące statusu prawnego oraz organizacji i finansów, są prawdziwe i wiążące oraz, że niezwłocznie poinformują Centrum Druku o zmianach dotyczących tych danych, w przypadku ich zaistnienia;

(d) na dzień nawiązania współpracy nie toczą się postępowania likwidacyjne, naprawcze lub upadłościowe lub tez inne postępowania związane z ustaniem ich istnienia, zagrożeniem lub zaistnieniem ich niewypłacalności, a także nie zawieszono prowadzenia swej działalności, jak również nie zachodzą podstawy do ich wszczęcia;

(e) nie toczą się przeciwko niemu postępowania sądowe lub inne postępowania zmierzające do zabezpieczenia, ustalenia, zasądzenia lub wyegzekwowania należności pieniężnych lub świadczeń niepieniężnych, o wartości przekraczającej wartość majątku/kapitału oraz dochodzonych w tych postępowaniach kwot, a także łącznej wysokości roszczeń;

(f) zobowiązuje się w trakcie związania OWU, pod rygorem wypowiedzenia Kredytu kupieckiego ze skutkiem natychmiastowym, do niezwłocznego powiadomienia Centrum Druku o zaistnieniu którejkolwiek ze wskazanych okoliczności lub ich zmianie.

2.6 Centrum Druku zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji Wniosku i wezwania do przedłożenia dodatkowych zaświadczeń lub oświadczeń, w szczególności następujących: poświadczone „za zgodność z oryginałem” kopie PIT/CIT za poprzedni rok podatkowy; poświadczone „za zgodność z oryginałem” kopie dokumentów finansowych za ostatni rok obrotowy oraz za ostatni kwartał roku bieżącego PIT, CIT, bilans, rachunek zysków i strat, F-01/; poświadczone „za zgodność z oryginałem” kopie rocznego sprawozdania finansowego za ostatni zakończony rok obrachunkowy oraz skrócone sprawozdania finansowe za ostatni kwartał roku bieżącego; poświadczone „za zgodność z oryginałem” kopie zaświadczenia z ZUS i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu ze składkami i podatkami (wydane nie dawniej niż na trzy miesiące przed złożeniem Wniosku).

2.7 Wszelkie oświadczenia woli i wiedzy pomiędzy Centrum Druku a Klientem w związku z aplikacją o Kredyt kupiecki, jego wykonywaniem lub dochodzeniem roszczeń z nim związanych mogą być składane w formie elektronicznej drogą e-mailową. Oświadczenia takie uważane są za skutecznie złożone i wiążące z chwilą, gdy zostały wprowadzone do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby druga strona mogła zapoznać się z ich treścią. W przypadku Klienta wiążąca jest korespondencja wysłana przez Centrum Druku na adres wskazany we Wniosku.

2.8 Po dokonaniu akceptacji Wniosku przez Centrum Druku albo akceptacji zaproponowanych Warunków przez Klienta - Klient powinien przesłać podpisany oryginał Wniosku wraz z wszystkimi załącznikami na adres:

Centrum Druku
Dział Rozliczeń
ul. Strycharska 4
30-712 Kraków

Linia kredytowa  zostanie otwarta po otrzymaniu przez Centrum Druku poprawnie wypełnionego wniosku na skrzynkę mailową rozliczenia@cd2.pl i e-mailowej odpowiedzi zwrotnej do Klienta z decyzją Centrum Druku. 

2.9 Niezależnie od wyniku weryfikacji Wniosku decyzja Centrum Druku zostanie przekazana Klientowi drogą e-mailową.

2.10 Czas rozpatrywania Wniosku liczony jest od chwili otrzymania przez Centrum Druku kompletnej dokumentacji i mając na względzie najlepsze praktyki biznesowe stosowane przez Centrum Druku, wynosi on średnio dwa dni robocze, jednakże w indywidualnych przypadkach może on ulec wydłużeniu.

2.11 Jeżeli podczas trwającej współpracy będą miały miejsce istotne zmiany w przedsiębiorstwie Klienta (np. zmiana adresu, zmiana reprezentacji), jest on zobowiązany niezwłocznie poinformować Dział Rozliczeń Centrum Druku o tym fakcie, nie później niż w terminie 7 dni od daty ich zaistnienia. Klient ponosi odpowiedzialność za brak poinformowania Centrum Druku o zaistnieniu w/w zmian, a oświadczenia złożone na wcześniej podane dane Klienta uważane są za skuteczne.

2.12 Zamówienie złożone przez Klienta nie może być realizowane jeżeli jego wartość przekracza wysokość pozostałego do wykorzystania limitu.

2.13 Klient zobowiązuje się regulować swoje należności terminowo. W przypadku opóźnienia w płatnościach zostaną naliczone odsetki ustawowe. Wszelkie opóźnienia w płatnościach mogą skutkować wstrzymaniem możliwości dokonywania dalszych zakupów do czasu uregulowania zaległej należności. Ponadto opóźnienia w płatnościach mogą skutkować zarejestrowaniem informacji o Kliencie i jego  zaległych płatnościach, w stosunku do Centrum Druku, na Giełdzie Wierzytelności - NIEZAPŁACONE.INFO zgodnie z prawem przysługującym, tym samym wprowadzeniem do obiegu publicznego z możliwością zbycia wierzytelności. Natomiast zaległości przekraczające 30 dni powodują rozwiązanie współpracy ze skutkiem natychmiastowym, a przeterminowane płatności zostaną skierowane do dalszej windykacji bez dodatkowego wezwania.

2.14 Centrum Druku zastrzega sobie prawo do okresowej weryfikacji kondycji finansowej Klienta i w przypadku zaistnienia konieczności wezwanie do przedłożenia dodatkowych zaświadczeń lub oświadczeń o których mowa w pkt 2.6.

2.15 W sprawach dotyczących płatności Klient może kontaktować się z Działem Rozliczeń w Centrum Druku: 12 446 71 94-96, e-mail: rozliczenia@cd2.pl .

2.16
W wyjątkowych przypadkach, na prośbę Klienta i w celu przyspieszenia realizacji transakcji, Centrum Druku może wyrazić zgodę na otwarcie limitu kredytowego na podstawie kompletnych i prawidłowo wypełnionych kserokopii: Wniosku lub Wniosku wraz z załącznikami.

2.17 W wyjątkowych sytuacjach, na prośbę Klienta, dopuszcza się udzielenie zgody na przyznanie Kredytu kupieckiego bez spełnienia wszystkich warunków, wówczas współpraca oparta jest na indywidualnie określonych zasadach.

2.18 Uzyskanie Kredytu kupieckiego jest równoznaczne z wyrażeniem przez Klienta zgody na cesję praw przysługujących Centrum Druku wobec Klienta, na dowolny podmiot trzeci.


3. Zmiana wysokości limitu kredytowego lub zmiana terminu płatności


3.1 W trakcie współpracy istnieje możliwość wnioskowania o zmianę wartości przyznanego limitu kredytowego lub zmianę terminu płatności. W tym celu należy przesłać na adres rozliczenia@cd2.pl wypełniony „Wniosek o zmianę warunków kredytu kupieckiego".
Wniosek można pobrać tutaj.

3.2 Po dokonaniu weryfikacji Wniosku:

(a) jeśli weryfikacja jest negatywna - Klient nie otrzymuje zgody na wnioskowaną zmianę wysokości limitu kredytowego lub terminu płatności, wówczas utrzymane zostają dotychczasowe warunki limitu kredytowego, limit kredytowy może być również zmniejszony lub cofnięty;

(b) jeśli weryfikacja jest pozytywna - Klient otrzymuje zgodę na zmianę wysokości limitu kredytowego lub zmianę terminu płatności, wówczas zmiana zaczyna obowiązywać po dostarczeniu przez Klienta do Centrum Druku oryginału Wniosku.

3.3 W wyjątkowych sytuacjach, na prośbę Klienta, dopuszcza się podwyższenie limitu kredytowego bez spełnienia wszystkich warunków. Wówczas współpraca oparta jest na indywidualnie określonych zasadach.

4. Utrzymanie Kredytu kupieckiego

4.1 Brak transakcji w terminie 12 miesięcy od daty ostatniego zakupu powoduje, iż współpraca z Klientem na zasadach określonych w OWU ulega zakończeniu. Wznowienie współpracy wiąże się z ponownym przeprowadzeniem procedury aplikacyjnej.

4.2 Warunkami utrzymania Kredytu kupieckiego są: 

(a) dokonanie minimum dwóch transakcji w ciągu ostatnich 12 miesięcy - stan dokonywania zakupów przez Klientów jest raz w miesiącu weryfikowany;

(b) pozytywna historia płatności – oznaczająca brak istnienia w przeszłości lub bieżąco zaległości w regulowaniu płatności względem Centrum Druku.

4.3 Jeżeli Klient posiada przeterminowane płatności, Centrum Druku zastrzega sobie prawo do wstrzymania przyjmowania zamówień od Klienta oraz bieżącej sprzedaży, do momentu uregulowania zaległości.

4.4 Limit Kredytu kupieckiego może być także zmniejszony lub cofnięty w odniesieniu do Klientów, których kondycja finansowa uzasadnia przypuszczenie niewypłacalności. 

4.5 W przypadku, gdy Centrum Druku podejmie decyzję o zmniejszeniu lub cofnięciu limitu, ponowny Kredyt kupiecki może być przyznany po złożeniu nowego Wniosku i dokonaniu pozytywnej analizy zdolności kredytowej Klienta przez Centrum Druku.

5. Klauzula tajemnicy handlowej, zakaz konkurencji

5.1 Każda ze Stron zobowiązuje się nie ujawniać i nie wykorzystywać jakichkolwiek informacji dotyczących zawieranych przez nie transakcji, ani też informacji handlowych lub organizacyjnych przekazanych jej przez drugą ze Stron w związku z prowadzoną współpracą, w okresie jej prowadzenia, jak i rok po zakończeniu współpracy Stron, chyba, że byłyby to informacje dostępne publicznie lub ich ujawnienie wymagane jest przez przepisy prawa.  Przez tajemnicę handlową Centrum  Druku rozumie się informację niejawną, która uzyskana została w związku z czynnościami wykonywanymi w ramach aplikacji i realizacji Kredytu kupieckiego, której ujawnienie mogłoby narazić na szkodę Centrum  Druku, na którą składają się w szczególności nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne, handlowe lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których Centrum  Druku podjął niezbędne działania w celu zachowania poufności. Klient  zobowiązuje się do przestrzegania ścisłej tajemnicy i ochrony wszelkich informacji jakie uzyskał i uzyska, jednocześnie oświadcza, że nie będzie przekazywać, ujawniać lub wykorzystywać ich w zakresie, który mógłby naruszyć interes Centrum Druku.

5.2 Zabronione jest wykorzystywanie informacji pozyskanych w związku z aplikacją i realizacją Kredytu kupieckiego do działalności konkurencyjnej. Przez taką działalność rozumie się wykorzystywanie informacji w ramach jakiegokolwiek stosunku, na jakiejkolwiek podstawie, zarobkowych jak i nie zarobkowych, samodzielnie lub niesamodzielnie, osobiście lub pośrednio, na rzecz podmiotów konkurencyjnych wobec Centrum Druku, w okresie prowadzenia współpracy Stron, jak i rok po jej zakończeniu.

5.3 Klient ponosi odpowiedzialność za zachowanie tajemnicy również przez swoich pracowników i osoby współpracujące z nim na jakiejkolwiek podstawie prawnej.

5.4
W przypadku naruszenia powyższych postanowień Centrum  Druku ma prawo dochodzenia odszkodowania, na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym, w tym również odszkodowania za utracone korzyści.

6. Przetwarzanie danych, informacje handlowe


6.1 Klient oświadcza i zapewnia, że osoby, których dane osobowe wymienione są we Wniosku  wyraziły zgodę na przetwarzanie podanych we Wniosku danych osobowych.

6.2 Podanie danych osobowych wymienionych we Wniosku jest dobrowolne, przy czym brak ich ujawnienia skutkuje odrzuceniem Wniosku.

6.3 Administratorem danych osobowych jest Centrum Druku AM Stachura sp.k. z siedzibą w Krakowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000830855, posiadającą numer NIP 6792702228. Klient ma w każdym czasie prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz posiada prawo ich zmiany oraz usunięcia, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że usunięcie danych oznacza zakończenie współpracy na zasadach określonych w OWU.

6.4 Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO"), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017 poz. 1219).

6.5 Dane osobowe przetwarzane w celu:

a) realizacji oraz rozliczenia Umowy Kredytu kupieckiego, podjęcia działań przed jej wykonaniem lub zawarciem, w tym dokonania analizy Wniosku, (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),  

b) realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 

c) poprawy jakości usług oraz ich dostosowanie do potrzeb Klienta (działania marketingowe Centrum Druku), w związku z prawnie usprawiedliwionym interesem administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz na podstawie zgody wyrażonej przez Klienta, którego dane będą przetwarza (art. 6 ust. 1 pkt a RODO).

d) dochodzenia roszczeń i obrony swoich interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

6.6. W celach określonych w powyższym punkcie, niezbędne jest pozyskanie następujących danych osobowych od Klienta:

a) imię i nazwisko,

b) numer PESEL,

c) numer i seria dowodu osobistego,

d) adres zamieszkania,

e) adres korespondencyjny,

f) imiona rodziców,

g) numer rachunku bankowego

h) numer telefonu,

i) adres e-mail,

6.7 Klient  może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania od Centrum Druku wiadomości przesyłanych pocztą elektroniczną na podany przez niego we Wniosku adres e-mail, dotyczących działalności Centrum Druku, w tym wiadomości o charakterze informacji handlowych (art. 6 ust. 1 pkt a RODO). Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  może być wyrażona na podstawie formularza dostępnego pod adresem www.centrumdruku.com.pl/kredyt_kupiecki.cd. Formularz rodo można pobrać tutaj.

6.8. Dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom świadczącym dla Centrum Druku usługi związane z realizacją oznaczonych celów, w tym podwykonawcom.

6.9.  Dostęp do danych osobowych Centrum Druku będą miały wyłącznie upoważnione osoby wykonujące zadania związane z procesami handlowo-marketingowymi czy informatycznymi oraz partnerzy handlowi Centrum Druku w zakresie świadczonych usług, jak również podmioty świadczące na rzecz Centrum Druku usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową i rachunkową. Dane osobowe Klienta mogą być udostępniane także organom władzy publicznej (sądom, organom ścigania, organom podatkowym), w przypadku gdy jest to niezbędne do realizacji celów wskazanych powyżej.

6.10. Dane osobowe Klientów nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Centrum Druku nie stosuje profilowania.

6.11. Powierzone Centrum Druku dane osobowe Klienta, będą przetwarzane przez czas trwania umowy, przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz przez czas w którym przepisy prawa powszechnie obowiązującego nakładają na Centrum Druku taki obowiązek. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane również do momentu cofnięcia wyrażonej uprzednio zgody. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane Klienta będą usuwane lub poddawane anonimizacji.

6.12. W związku z przetwarzaniem przez Centrum Druku danych osobowych, Klientowi przysługuje szereg uprawnień wynikających z art. 15-21 RODO, w tym uprawnień takich jak:

a) prawo do żądania od Centrum Druku dostępu do powierzonych danych osobowych, 

b) prawo do sprostowania danych osobowych, które dotyczą Klienta, 

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym") - jeśli nie występują już podstawy prawne do ich przetwarzania, 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych przez Centrum Druku tylko do określonych celów, 

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - prawo to ma na celu umożliwienie zaprzestania przetwarzania danych Klienta, 

f) prawo do przenoszenia danych, 

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którego pozycja ustrojowa wynika z obowiązującej ustawy normującej ochronę danych osobowych. 

6.13. Centrum Druku zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Klienta poprzez stosowanie odpowiednich środków organizacyjnych oraz technicznych. Zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych - zgodnie z zasadą dobrowolności - Klient może wycofać w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Centrum Druku oświadcza, że  powierzone dane przetwarza wyłącznie w czasie niezbędnym do osiągnięcia określonych powyżej celów lub obowiązków wynikających z przepisów prawa.

6.14. W sprawach dotyczących danych osobowych, należy kontaktować się pod adresem e-mail: rozliczenia@cd2.pl   lub pisemnie pod adresem, Centrum Druku, ul. Strycharska 4, 30-712 Kraków.

7. Postanowienia końcowe

7.1 Wszelkie doręczenia jak i oświadczenia złożone w formach wskazanych powyżej jak i na adresy, a w szczególności mailowe wskazane powyżej  lub we Wniosku wiążą Strony od momentu ich złożenia.

7.2 Niniejsze OWU reguluje zasady współpracy pomiędzy Stronami w zakresie określonym powyżej i są wiążące od momentu ich udostępnienia na stronie internetowej Centrum Druku pod adresem www.centrumdruku.com.pl/owu_kredyt_kupiecki.cd

7.3 Centrum Druku zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany OWU, przy czym ewentualne zmiany  obowiązywać będą od chwili ich opublikowania na stronie internetowej. Klientowi, który ma aktywny Kredyt kupiecki przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń do wprowadzonych zmian, w terminie 3 dni od ich opublikowania; brak zgłoszenia zastrzeżeń uważa się za akceptację wprowadzonych zmian.

7.4 Strony postanawiają, że w razie powstania sporów na tle wykonania niniejszych postanowień, sądem właściwym będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Centrum Druku.

                                                                                  Obowiązuje od 28.05.2019 r. 

Odnośnik do strony z poprzednimi warunkami:

"Warunki współpracy w zakresie realizacji transakcji z odroczonym terminem płatności i uzyskaniem limitu kredytowego - obowiązujące do 27.05.2019r."

Do pobrania:

OWU - kredyt kupiecki
Formularz RODO
Wniosek o przyznanie kredytu kupieckiego
Wniosek o zmianę warunków kredytu kupieckiego
Wzór pełnomocnictwa dla JDG i spółek cywilnych
Wzór pełnomocnictwa dla spółek prawa handlowego

Warunki współpracy w zakresie realizacji transakcji z odroczonym terminem płatności i uzyskaniem limitu kredytowego - obowiązujące do 1.04.2014

2.8 Po dokonaniu akceptacji Wniosku przez Centrum Druku albo  akceptacji zaproponowanych Warunków przez Klienta - Klient powinien przesłać podpisany oryginał Wniosku wraz z wszystkimi załącznikami na adres:
Ważne! Strona internetowa Centrum Druku stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka, są one wymagane do poprawnego jej funkcjonowania. Kliknij zgadzam się, aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub dowiedz się więcej na temat cookies i naszej polityki prywatności.
Informujemy, że z dniem 29 lutego 2020 r. administratorem danych osobowych w naszym sklepie jest Centrum Druku AM Stachura sp.k. z siedzibą w Krakowie (30-054), ul. Czarnowiejska 43, KRS: 0000830855. Twoje dane przetwarzane będą w celach związanych z obsługą zapytań i realizacją zamówień zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – RODO.